Procedura wydania opinii o uczniu

Liczba odwiedzających: 708
PROCEDURA WYDANIA OPINII O UCZNIU - NA PROŚBĘ RODZICA
1. Rodzic (wnioskodawca) składa w sekretariacie szkoły wniosek dotyczący wydania opinii (wniosek do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły).
2. Niezwłocznie po złożeniu wniosku, nauczyciel/nauczyciele zobowiązany do wydania opinii o uczniu zostaje powiadomiony o konieczności jej wystawienia.
3. Nauczyciel wydaje opinię o uczniu w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
4. Nauczyciel składa opinię o uczniu w sekretariacie szkoły w celu zatwierdzenia jej przez dyrektora szkoły.
5. Rodzic odbiera informację z sekretariatu szkoły za pokwitowaniem odbioru.
6. Wniosek złożony przez wnioskodawcę oraz kopia opinii pozostają w dokumentacji ucznia.


Wniosek do pobrania