Klasa pływacka

Liczba odwiedzających: 1133
Aktualności>>>

Oddział sportowy na poziomie klasy 4 PROFIL PŁYWACKI


Charakterystyka Klasy:
- Klasa jest prowadzona przez wychowawcę, a zajęcia sportowe przez trenera koordynatora i trenera asystenta,
- Klasa jest koedukacyjna,
- Nabór do klasy prowadzony będzie na podstawie testu sprawności Polskiego Związku Pływackiego, przeprowadzonego w szkole,
- Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach sportowych, ale jednocześnie bez przeszkód realizują postawę programową nauczania,
- Szkolenie będzie przebiegało zgodnie z aktualnym Programem Szkolenia Sportowego w Pływaniu opracowanym przez Polski Związek Pływacki,
- Zajęcia pływackie odbywać się będą na Pływalni „Wodne Piaski” przy SP nr 8

Cele i zadania Klasy:

-Wszechstronny rozwój fizyczny,
-Wzmocnienie stanu zdrowia,
-Kształtowanie osobowości, cech charakteru,
-Rozwój wydolności organizmu,
-Doskonalenie techniki pływania,
-Wdrożenie do edukacji prozdrowotnej,
-Wyłonienie talentów do uprawiania dyscyplin pływackich,
-Starty w zawodach pływackich i innych dyscyplinach sportu.

Szczegółowe cele szkolenia dla Klasy:
- doskonalenie techniki pływania czterema stylami: pływackimi (motylkowy, grzbietowy, klasyczny, kraul), techniki startów, nawrotów, pływania podwodnego.
- kształtowanie podstawowych cech motorycznych:
- wytrzymałość tlenowa,
- koordynacja ruchowa,
- zwinność,
- czas reakcji,
- gibkość.
- kształtowanie fizycznej sprawności ogólnej:
- wytrzymałość,
- szybkość,
- zwinność,
- siła mięśniowa.
Założenia organizacyjne dla klasy IV w oparciu o program szkolenia PZP

Ilość godzin lekcyjnych w tygodniu:

- Lekcje WF – 2 x 45 min,
-Trening pływacki woda + ląd – 6 x 90 min.

Roczne obciążenie treningowe:
- Na lądzie 66 godzin.
- W wodzie + na lądzie 396 godzin.

Zasady przyjmowania do klas sportowych pływackich określa Regulamin naboru do klas sportowych SP 8.

O przyjęcie do szkoły może się ubiegać kandydat, który:
-wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
-uzyskał najwyższą ocenę w procesie kwalifikacji,
-posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).