Samorząd Uczniowski

Liczba odwiedzających: 238
MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły.

Cel główny:
- rozwijanie samorządności wśród uczniów klas 0- III

Cele szczegółowe:
- kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym;
- wspieranie i rozwijanie zdolności, zainteresowań i talentów uczniów;
- naukę samodzielności, lecz także uwrażliwianie na potrzeby innych;
- stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej;
- wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji;
- zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych m. in. Konwencji Praw Dziecka;
- kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

Założenia:
- pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
- zachęcanie i angażowanie do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
- prowadzenie tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego;
- zamieszczanie planu imprez i ważniejszych informacji na stronie internetowej szkoły;
- organizacja i udział w akcjach charytatywnych.

Opiekunowie:
Agnieszka Carbuch-Leszczyńska
Dorota Frączkowska
Bogumiła Sikorska
Małgorzata Dybowska

Uczniowie:
Przewodnicząca: Weronika Janiszewska kl.IIIa
Zastępcy: Aleksandra Maciążek kl.IIb i Julian Turowski kl.IIIc.