Kryteria przyznawania stypendium Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie oraz stypendium Prezydenta Miasta Legionowo

Data: 25.06.2020 r., godz. 12.00    Liczba odwiedzających: 523
Kryteria przyznawania stypendium
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie
uczniom klas IV– VIII za wyniki w nauce  w roku szkolnym 2019/2020


Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, postanowiła przyjąć następujące kryteria przyznawania stypendium:
I. Stypendium za wyniki w nauce:
przyznawane uczniom klas czwartych, piątych i szóstych, którzy osiągnęli średnią arytmetyczną ocen co najmniej 5,40 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
II. Stypendium za wyniki w nauce:
przyznawane uczniom klas siódmych i ósmych, którzy osiągnęli średnią arytmetyczną ocen co najmniej 5,20 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
III. Stypendium za osiągnięcia sportowe:
szczególne osiągnięcia sportowe uczniów na szczeblu międzyszkolnym w dyscyplinach: unihokej, biegi przełajowe, mini koszykówka, piłka siatkowa, mini piłka nożna, czwórbój lekkoatletyczny.KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

za rok szkolny 2019/2020


1. Do stypendium Prezydenta Miasta Legionowo mogą być typowani uczniowie, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie, potwierdzonymi najwyższą oceną z przedmiotu związanego z tą dziedziną oraz uzyskaniem tytułu laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym, a także odznaczyli się innymi dokonaniami, świadczącymi o stałym zaangażowaniu ucznia we własny rozwój w tejże dziedzinie;
2) uzyskali odpowiednio najwyższe wyniki:
a) na egzaminie ósmoklasisty co najmniej 95% z co najmniej dwóch przedmiotów;
3)w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i średnią ocen odpowiednio:
a) 5,6 – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
b) 5,3- uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej,
3. Spełnienie przez ucznia kryteriów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3 opisuje się w „Indywidualnej karcie osiągnięć kandydata do stypendium", zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Programu. Indywidualne karty osiągnięć kandydatów do stypendiów należy dołączyć do składanego przez dyrektora szkoły wniosku.
4. Kandydaci szkoły do stypendium Prezydenta Miasta Legionowo muszą być zaopiniowani przez radę pedagogiczną.
5. Liczbę stypendiów oraz ich wysokość ustala corocznie Prezydent Miasta Legionowo w drodze zarządzenia do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego .
6. Wysokość stypendiów uzależniona jest od kwoty zarezerwowanej na ten cel w budżecie gminy oraz od liczby spełnianych kryteriów przez kandydatów zgłoszonych do stypendium.
7. Uczeń szkoły podstawowej, któremu przyznane zostało stypendium sportowe, nie może otrzymać stypendium za wyniki w nauce z tytułu osiągnięć sportowych.
8.  W roku szkolnym 2019/2020 wniosek dyrektora wraz z załącznikami, należy złożyć w Urzędzie Miasta Legionowo w terminie do 31 sierpnia 2020 r.
9.  W roku szkolnym 2019/2020 określenie liczby i wysokości stypendiów w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Legionowo; przekazanie środków finansowych na wypłatę przyznanych stypendiów na rachunek bankowy właściwej szkoły oraz wypłata stypendiów nastąpią w terminie do 31 grudnia 2020 r.