Aneks do Procedur obowiązujących w naszej świetlicy ważny od 9 listopada 2020 r.

Data: 09.11.2020 r., godz. 20.00    Liczba odwiedzających: 56
Aneks do Procedur obowiązujących w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 8
w Legionowie w roku szkolnym 2020/2021
obowiązujący od 9 listopada 2020 r.

1. Z zajęć świetlicowych od 9 listopada br. korzystają dzieci rodziców zaangażowanych w walce z pandemią COVID-19 oraz inne dzieci w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Grupa świetlicowa może liczyć do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, będzie można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwoje. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
3. Dzieci przebywające w świetlicy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktyki. Zajęcia te będą się odbywać w godzinach 7.00- 17.00 zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.
4. Rodzic/prawny opiekun zgłasza dziecko na zajęcia co najmniej dzień wcześniej, aby można bezpiecznie zorganizować pobyt ucznia w świetlicy.
5. Jeżeli dziecko nie jest zapisane do świetlicy szkolnej, a wymaga opieki świetlicowej – punkt 1., rodzic/prawny opiekun kontaktuje się ze szkołą, wypełnia kartę zgłoszenia i zapisuje dziecko do świetlicy.
6. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele i te same sale świetlicowe lub lekcyjne – w przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do opieki.
7. Obowiązuje osłona nosa i ust w przestrzeniach wspólnych oraz zachowanie dystansu.
8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
9. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole, powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).
10. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.
11. W przypadku korzystania ze sprzętu na boisku podczas zajęć będzie on regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
12. Nie organizujemy wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwość zachowania dystansu. Można wychodzić w miejsca otwarte, jak park, las, tereny zielone (z zachowaniem dystansu i zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).
13. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w tych samych grupach, w których realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne grupy w czasie posiłku w stołówce nie będą mieć ze sobą kontaktu
i siedzieć przy tych samych stolikach. Dzieci spożywają posiłki i napoje przyniesione z domu.
14. Zajęcia odbywają się z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby i możliwości mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

Załączniki:
1. Organizacja pracy świetlicy szkolnej od 9.11. 2020 r.